8ος Χορτιάτης Τrail Run 2018

Skip Navigation Links.
Athlete Data
Verification
Submit

Συμπληρώστε τη φόρμα χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα. Το email που θα δηλώσετε πρέπει να είναι πραγματικό επειδή σε αυτό θα σας δoθούν οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Fill in the registration form in capital letters. Your email must be valid as you will be sent important payment details to complete your enrolment.

Αγώνας/Race
 
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
  Όνομα Πατέρα/Father's name*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
Ομάδα αίματος/Blood type:
    Email*:
      Verify Email*:
2nd Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
Ομάδα αίματος/Blood type:
    Email*:
3rd Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
Ομάδα αίματος/Blood type:
    Email*:
4th Participant
 Όνομα/Name*:
 Επώνυμο/Surname*:
 Φύλο/Gender*:
 Μήνας & έτος γέννησης/Date of Birth*:
mm(Μήνας/Month)yyyy(Έτος/Year)
/
Ομάδα αίματος/Blood type:
    Email*:
Club/Σύλλογος:

Διεύθυνση/Address:
Ταχ. κώδικας/Postal code:
Περιοχή/Region:
Πόλη/City:
 Τηλέφωνο επικοινωνίας/Phone*:
Χώρα/Country:
Εθνικότητα/Nationality:

Συμμετέχω στον 8o Xορτιάτης Trail Run 2018 με την απόλυτη προσωπική μου ευθύνη έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που βεβαιώνουν ότι είμαι ικανός για αθλητική αγωνιστική δραστηριότητα, παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος /και φωτογραφικού μου υλικού σχετικού με τον αγώνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι αθλητές κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες και ότι έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις